4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING

อัปเดตเมื่อ 28 ม.ค.


การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING

เมื่อไรที่ต้องวิเคราะห์อัตรากำลัง

 1. เมื่อมีการทำแผนกำลังคน

 2. เมื่อต้องการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวิเคราะห์กำลังคนในองค์กร

 3. เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

 4. เมื่อมีการขยายงานหรือลดงานในหน่วยงานเดิม

 5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน

 6. เมื่อต้องการตรวจหรือทบทวนการใช้อัตรากำลังคนที่มีอยู่

 7. เมื่อต้องการปรับโครงสร้างองค์กร


ประโยชน์ของการมีอัตรากำลังที่เหมาะสม

 1. องค์กรสามารถพยากรณ์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก

 2. ทำให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านความต้องการด้านอัตรากำลังคนในปัจจุบันและในอนาคต

 3. ช่วยในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 4. การกำหนดกรอบอัตรากำลังสามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท ระดับทักษะของอัตรากำลังให้เหมาะสม

 5. สามารถใช้การประมาณการ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอัตรากำลัง และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังได้


การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING

WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING

“การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง”

.

รายละเอียดหลักสูตร

  1. แนวทางการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 

2. ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร Strategic Direction

3. วิเคราะห์อัตรากำลังคน Workforce Analysis

4. การจัดทำแผนอัตรากำลัง Workforce Plan

5. ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ (Workshop) แบบฟอร์ม ตัวอย่าง

6. ประกาศนียบัตรผ่านฝึกอบรม

7. ให้คำปรึกษา 1 เดือน


ลงทะเบียน🔽

.

ติดต่อเรา 🔽

.

สนใจสาระความรู้สามารถติดตามได้ที่ 🔽

.

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page