4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง WORKFORCE ANALYSIS & PLANNING


เมื่อไรที่ต้องวิเคราะห์อัตรากำลัง

 1. เมื่อมีการทำแผนกำลังคน

 2. เมื่อต้องการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวิเคราะห์กำลังคนในองค์กร

 3. เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

 4. เมื่อมีการขยายงานหรือลดงานในหน่วยงานเดิม

 5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน

 6. เมื่อต้องการตรวจหรือทบทวนการใช้อัตรากำลังคนที่มีอยู่

 7. เมื่อต้องการปรับโครงสร้างองค์กร


ประโยชน์ของการมีอัตรากำลังที่เหมาะสม

 1. องค์กรสามารถพยากรณ์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก

 2. ทำให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านความต้องการด้านอัตรากำลังคนในปัจจุบันและในอนาคต

 3. ช่วยในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 4. การกำหนดกรอบอัตรากำลังสามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท ระดับทักษะของอัตรากำลังให้เหมาะสม

 5. สามารถใช้การประมาณการ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอัตรากำลัง และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังได้


ลงทะเบียน🔽

https://forms.gle/HvoeDH842zTT7yp67

.

ติดต่อเรา 🔽

Line@ : https://lin.ee/ZvXLMFE (@hr.training.online)

.

สนใจสาระความรู้สามารถติดตามได้ที่ 🔽

เพจ : https://www.facebook.com/HR.Consultant.and.Training

เว็บ : www.hrconsultant.training

.

#HRConsultantAndTraining #HR #บริหารทรัพยากรบุคคล #กฎหมายแรงงาน #PDPAforHR #PeopleSuccess #ก้าวสู่ความสำเร็จเรื่องคน #Training #สรรหา #WorkforceAnalysisPlanning

ดู 453 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page