4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

 

"ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน" สำคัญอย่างไร? ทำไม? นายจ้างต้องมี?

  1. ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปตามกฎหมายจะต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
  2. เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฎิบัติต่อกันให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. เสมือนข้อตกลง หรือ ข้อผูกมัดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
  4. ใช้ในการสื่อสารป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
  5. สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ของนายจ้างและลูกจ้างจะปฏิบัติต่อกันตามกรอบกฎหมาย

 

มี 14 หมวด จำนวน 30 หน้า

หมวด 1     บททั่วไป                                                                                        

หมวด 2     นโยบายบริหารบุคคล         

หมวด 3     การว่างจ้าง                  

หมวด 4     วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก                     

หมวด 5     วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด                   

หมวด 6     หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด                 

หมวด 7     วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด                                                  

หมวด 8     วันลาและหลักเกณฑ์การลา       

หมวด 9    การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      (เพิ่มเติม)                                              

หมวด 10  วินัยและโทษทางวินัย   

หมวด 11   ความผิดร้ายแรง   (เพิ่มเติม)                                                    

หมวด 12   การร้องทุกข์                                                                               

หมวด 13   การพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ

หมวด 14   การแก้ไขเปลี่ยนแปลง                                                          

 

เพจ : HR Connsultant and Training

Line @: @hr.training.online

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

฿15,000.00 ราคาปกติ
฿8,500.00ราคาขายลด
    bottom of page