4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

รายละเอียดหลักสูตรการเรียน

การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานฝ่ายขายและการตลาด เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางระบบกระบวนการ และปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงแนวปฎิบัติเดิมขององค์กรและปรับใช้ในงานให้ส้อดคล้องกับกฎหมาย

 

 เรื่องที่ 1 หลักกฎหมาย ผลกระทบของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่องานฝ่ายขายและการตลาด 

ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลในงานฝ่ายขายและการตลาด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

เรื่องที่ 2 การกำหนดนโยบายการบริหารตาม PDPA

การกำหนดนโยบายและมอบหมายงานภายในองค์กร แนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมข้อมูลของลูกค้า การขอความยินยอมในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ การจัดเตรียมเอกสารที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 

เรื่องที่ 3 การเตรียมความพร้อมของคู่มือการปฏิบัติงาน
แนวทางการร่างคู่มือ ระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

 

เรื่องที่ 4 เอกสารที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมาย

แนวทางการร่างและปรับปรุง ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจ้าง สัญญารักษาความลับทางการค้า การป้องกันข้อมูลรั่วไหล และบทลงโทษหรือค่าปรับความเสียหาย

 

เรื่องที่ 5 การนำแนวทาง พ.ร.บ. PDPA เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

การจัดทำกระบวนการ คู่มือ เพื่อขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติใช้ ประกาศ พร้อมคู่มือ, Consent Form, ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานที่ระบุส่วน PDPA เพิ่มเติม, Q&A

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร (สามารถนำไปวางระบบ PDPA for Marketing & Sales)

1. นโยบาย การเก็บ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

2. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

3. คู่มือหลักกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. ข้อบังคับเกี่ยวกับฝ่ายขายและการตลาด (ส่วนเพิ่มเติมตาม พรบ)

5. Consent form

6. ขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ข้อความที่จะต้องเพิ่มในสัญญา)

7. ฟรี Powerpoint สำหรับอบรมพนักงาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานฝ่ายขายและการตลาด

2. กฎหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบต่องานฝ่ายขายและการตลาด และต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงควรที่เจ้าของสถานประกอบการ นายจ้างลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่งทางอาญาและโทษปรับทางปกครองที่มีอัตราที่สูงมาก

3. เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถปรับใช้ในการทำงาน

 

ลิงค์ลงทะเบียนเรียน Online คลิก

https://forms.gle/R56ebv3tWrydw32A9

PDPA for Marketing & Sales (Online Zoom) สอนสด

SKU: 100
฿28,000.00 ราคาปกติ
฿14,000.00ราคาขายลด
    bottom of page