4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

รายละเอียดหลักสูตรการเรียน
การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับงานจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อนําไป วิเคราะห์ วางระบบกระบวนการ และปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงแนวปฎิบัติเดิมขององค์กรและปรับใช้ในงานให้ส้อดคล้องกับกฎหมาย

 

เรื่องท่ี 1 หลักกฎหมาย ผลกระทบของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่องานจัดซื้อ จัดจ้าง
ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลในงานจัดซอื้ จัดจา้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

เรื่องท่ี 2 การกําหนดนโยบายการบริหารตาม PDPA
การกําหนดนโยบายและมอบหมายงานภายในองค์กร ก่อนทําสัญญา การทําสัญญา หลังทําสัญญา แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายมี ผลบังคับใช้ การจัดเตรียมเอกสารที่เข้าข่ายตามข้อกําหนดของกฎหมาย

 

เรื่องท่ี 3 การเตรียมความพร้อมของคู่มือการปฏิบัติงาน
แนวทางการร่างคู่มือ ระเบียบปฏิบัติเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

 

เรื่องท่ี 4 เอกสารที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ส้อดคล้องกับกฎหมาย
แนวทางการร่างและปรับปรุง ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจ้าง สัญญารักษาความลับทางการค้า การป้องกนั ข้อมูลรั่วไหล และ บทลงโทษหรือค่าปรับความเสียหาย

 

เรื่องท่ี 5 การนําแนวทาง พ.ร.บ. PDPA เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
การจัดทํากระบวนการ คู่มือ เพื่อขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัตใิ ช้ ประกาศ พร้อมคู่มือ, Consent Form, ข้อบังคับ เก่ียวกับการ ทํางานท่ีระบุส่วน PDPA เพิ่มเติม, Q&A

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร (สามารถนําไปวางระบบ PDPA for Procurement)
1. นโยบาย การเก็บ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
2. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี 
3. คู่มือหลักกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนเพิ่มเติมตาม พรบ) 
5. Consent form
6. สัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง (ข้อความที่จะต้องเพิ่มในสัญญา)
7. ฟรี Powerpoint สําหรับอบรมพนักงาน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง
2. กฎหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบต่องานจัดซื้อ จัดจ้างและต่อการดําเนิน ธุรกิจขององค์กร จึงควรที่เจ้าของสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับทางปกครองที่มีอัตราท่ีสูงมาก
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถปรับใช้ในการทํางาน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในหลักสูตร
มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 30 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 70 คะแนน ท้ังนี้ผู้เรียนต้องทําคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ ร้อยละ 80 ข้ึนไป (สามารถสอบซ้ำได้กรณีสอบไม่ผ่าน) และเรียนจบภายในเวลาที่กําหนดภายใน 3 เดือน 

 

ลิงค์ลงทะเบียนเรียน Online คลิก

https://forms.gle/R56ebv3tWrydw32A9

 

PDPA for Procurement (Online Zoom) สอนสด

SKU: 100
฿28,000.00 ราคาปกติ
฿14,000.00ราคาขายลด
    bottom of page