4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

บริการจัดทำ "ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน"

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

  • 12 ชม.
  • 8,500 บาทไทย
  • 9/199 ม5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

คำบรรยายบริการ

"ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน" สำคัญอย่างไร? ทำไม? นายจ้างต้องมี? ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปตามกฎหมายจะต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฎิบัติต่อกันให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสมือนข้อตกลง หรือ ข้อผูกมัดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ใช้ในการสื่อสารป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ของนายจ้างและลูกจ้างจะปฏิบัติต่อกันตามกรอบกฎหมาย มี 14 หมวด จำนวน 30 หน้า หมวด 1     บททั่วไป                                                                                         หมวด 2     นโยบายบริหารบุคคล          หมวด 3     การว่างจ้าง                   หมวด 4     วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก                      หมวด 5     วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด                    หมวด 6     หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด                  หมวด 7     วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด                                                   หมวด 8     วันลาและหลักเกณฑ์การลา        หมวด 9    การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      (เพิ่มเติม)                                               หมวด 10  วินัยและโทษทางวินัย    หมวด 11   ความผิดร้ายแรง   (เพิ่มเติม)                                                     หมวด 12   การร้องทุกข์                                                                                หมวด 13   การพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ หมวด 14   การแก้ไขเปลี่ยนแปลง                                                           สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ เพจ : HR Consultant by Wimolmas S. www.hrconsultant.training/service Line : @hr.training.online Line : eaw_consultant


นโยบายการยกเลิก

ยกเลิกการจองโปรดแจ้งล่วงหน้าก่อน 15 วัน


ข้อมูลการติดต่อ

  • 9/199 ม.5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


bottom of page