4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page
บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for IT (Training Online)

Sales 50%

  • 14,000 บาทไทย
  • ZOOM, Microsoft Team

คำบรรยายบริการ

รายละเอียดหลักสูตรการเรียน Online - Google Classroom, Zoom การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปวิเคราะห์ วางระบบกระบวนการ และปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงแนวปฎิบัติเดิมขององค์กรและปรับใช้ในงานให้ส้อดคล้องกับ กฎหมาย เรื่องที่ 1 หลักกฎหมาย ผลกระทบของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่องานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลในงานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องที่ 2 การกําหนดนโยบายการบริหารตาม PDPA การกําหนดนโยบายและมอบหมายงานภายในองค์กรแนวปฏิบัติสําหรบัการควบคุมข้อมูลภายในองค์กรมาตรฐานสําหรับระบบบริหาร จัดการตามข้อกําหนดของกฎหมาย เรื่องที่ 3 การเตรียมความพร้อมของคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการร่างคู่มือ ระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เรื่องที่ 4 แนวทางการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการต้ังระดับความเสี่ยงในแต่ละระดับและการป้องกันข้อมูลรั่วไหล และบทลงโทษหรือค่าปรับความเสียหาย เรื่องที่ 5 การนําแนวทาง พ.ร.บ. PDPA เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การจัดทํากระบวนการ คู่มือ เพื่อขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติใช้ ประกาศ พร้อมคู่มือ, ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทํางานที่ระบุส่วน PDPA เพิ่มเติม, Q&A สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร (สามารถนําไปวางระบบ PDPA for IT) 1. นโยบาย การเก็บ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ 3. คู่มือหลักกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. ข้อบังคับเกี่ยวกับงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนเพิ่มเติมตาม พรบ) 5. ต้ังความเสี่ยงแต่ละระดับ และการป้องกันพร้อมวิธีแก้ไขเมื่อเกิดข้อมูลรั่วไหล 6. ฟรี Powerpoint สําหรับอบรมพนักงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับงานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กฎหมายฉบับน้ีส่งผลกระทบต่องานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และต่อการดําเนนิ ธุรกจิ ขององค์กร จึงควรที่เจ้าของสถานประกอบการ นายจ้างลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับทางปกครองท่ีมีอัตราท่ีสูงมาก 3. เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถปรับใช้ในการทํางาน เกณฑ์การวัดและประเมินผลในหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 30 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 70 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทําคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป (สามารถสอบใหม่ได้ในกรณีไม่ผ่าน) และเรียนจบภายใน เวลาท่ีกําหนดภายใน 3 เดือน จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้


รอบบริการที่จะเกิดขึ้น


นโยบายการยกเลิก

ยกเลิกการจองโปรดแจ้งล่วงหน้าก่อน 15 วัน


ข้อมูลการติดต่อ

0889670826

support@hr-consultant-training.com

9/199 ม5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่) 9/199 ม.5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


bottom of page