4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page
บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Marketing&Sales Training Online

Sales 50%

  • 14,000 บาทไทย
  • ZOOM, Microsoft Team

คำบรรยายบริการ

รายละเอียดหลักสูตรการเรียน การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานฝ่ายขายและการตลาด เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางระบบกระบวนการ และปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงแนวปฎิบัติเดิมขององค์กรและปรับใช้ในงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย เรื่องที่ 1 หลักกฎหมาย ผลกระทบของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่องานฝ่ายขายและการตลาด ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลในงานฝ่ายขายและการตลาด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องที่ 2 การกำหนดนโยบายการบริหารตาม ​PDPA การกำหนดนโยบายและมอบหมายงานภายในองค์กร แนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมข้อมูลของลูกค้า การขอความยินยอมในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ การจัดเตรียมเอกสารที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของกฎหมาย เรื่องที่ 3 การเตรียมความพร้อมของคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการร่างคู่มือ ระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เรื่องที่ 4 เอกสารที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ส้อดคล้องกับกฎหมาย แนวทางการร่างและปรับปรุง ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจ้าง สัญญารักษาความลับทางการค้า การป้องกันข้อมูลรั่วไหล และบทลงโทษหรือค่าปรับความเสียหาย เรื่องที่ 5 การนำแนวทาง พ.ร.บ. PDPA เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย​ การจัดทำกระบวนการ คู่มือ เพื่อขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติใช้ ประกาศ พร้อมคู่มือ, Consent Form, ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานที่ระบุส่วน PDPA เพิ่มเติม, Q&A สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร (สามารถนำไปวางระบบ PDPA for Marketing & Sales) 1. นโยบาย การเก็บ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ 3. คู่มือหลักกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. ข้อบังคับเกี่ยวกับฝ่ายขายและการตลาด (ส่วนเพิ่มเติมตาม พรบ) 5. Consent form 6. ขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ข้อความที่จะต้องเพิ่มในสัญญา) 7. ฟรี Powerpoint สำหรับอบรมพนักงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานฝ่ายขายและการตลาด 2. กฎหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบต่องานฝ่ายขายและการตลาด และต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงควรที่เจ้าของสถานประกอบการ นายจ้างลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่งทางอาญาและโทษปรับทางปกครองที่มีอัตราที่สูงมาก 3. เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถปรับใช้ในการทำงาน เกณฑ์การวัดและประเมินผลในหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 30 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 70 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้  ร้อยละ 80 ขึ้นไป (สามารถสอบซ้ำได้กรณีไม่ผ่าน)


รอบบริการที่จะเกิดขึ้น


นโยบายการยกเลิก

ยกเลิกการจองโปรดแจ้งล่วงหน้าก่อน 15 วัน


ข้อมูลการติดต่อ

0889670826

support@hr-consultant-training.com

9/199 ม5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่) 9/199 ม.5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


bottom of page