4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page
บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for PROCUREMENT (Training Online)

สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาต้องเป็นสัญญาตามกฎหมาย PDPA)

  • 14,000 บาทไทย
  • ZOOM

คำบรรยายบริการ

รายละเอียดหลักสูตรการเรียน การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับงานจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อนําไป วิเคราะห์ วางระบบกระบวนการ และปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงแนวปฎิบัติเดิมขององค์กรและปรับใช้ในงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย เรื่องท่ี 1 หลักกฎหมาย ผลกระทบของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่องานจัดซื้อ จัดจ้าง ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลในงานจัดซอื้ จัดจา้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องท่ี 2 การกําหนดนโยบายการบริหารตาม PDPA การกําหนดนโยบายและมอบหมายงานภายในองค์กร ก่อนทําสัญญา การทําสัญญา หลังทําสัญญา แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายมี ผลบังคับใช้ การจัดเตรียมเอกสารที่เข้าข่ายตามข้อกําหนดของกฎหมาย เรื่องท่ี 3 การเตรียมความพร้อมของคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการร่างคู่มือ ระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เรื่องท่ี 4 เอกสารที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางการร่างและปรับปรุง ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจ้าง สัญญารักษาความลับทางการค้า การป้องกนั ข้อมูลรั่วไหล และ บทลงโทษหรือค่าปรับความเสียหาย เรื่องท่ี 5 การนําแนวทาง พ.ร.บ. PDPA เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การจัดทํากระบวนการ คู่มือ เพื่อขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติใช้ ประกาศ พร้อมคู่มือ, Consent Form, ข้อบังคับ เก่ียวกับการ ทํางานท่ีระบุส่วน PDPA เพิ่มเติม, Q&A สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร (สามารถนําไปวางระบบ PDPA for Procurement) 1. นโยบาย การเก็บ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี 3. คู่มือหลักกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนเพิ่มเติมตาม พรบ) 5. Consent form , ROPA 6. สัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง (ข้อความที่จะต้องเพิ่มในสัญญา) 7. ฟรี Powerpoint สําหรับอบรมพนักงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง 2. กฎหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบต่องานจัดซื้อ จัดจ้างและต่อการดําเนิน ธุรกิจขององค์กร จึงควรที่เจ้าของสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับทางปกครองที่มีอัตราท่ีสูงมาก 3. เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถปรับใช้ในการทํางาน


รอบบริการที่จะเกิดขึ้น


นโยบายการยกเลิก

ยกเลิกการจองโปรดแจ้งล่วงหน้าก่อน 15 วัน


ข้อมูลการติดต่อ

0889670826

support@hr-consultant-training.com

9/199 ม5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่) 9/199 ม.5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


bottom of page