4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

ตอนที่ 1 มาตรฐานสำหรับวัฒนธรรมองค์กร

อัปเดตเมื่อ 14 พ.ย. 2563
มาตรฐานสำหรับวัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (corporate culture and roles and responsibilities of board of directors and senior management)


1.1 กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่แสดงถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการสร้าง และถ่ายทอดวัฒนธรรม อย่างเป็นธรรมที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร

โดยคณะกรรมการเป็น ผู้อนุมัตินโยบายดังกล่าวและทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ มีนัยส่าคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังต้องให้ความส่าคัญในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการผลิตและการให้บริการที่เป็นธรรม รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงนำนโยบาย และแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารและเน้นย้ำให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของเรื่องดังกล่าวและถือปฏิบัติให้สอดคล้องกันทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นแบบอย่างในการให้ความสำคัญ


1.2 กำหนดให้ผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดอาจมอบหมายคณะทำงาน

หรือผู้บริหารที่สามารถผลักดันการบริหารจัดการด้านการให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนได้เพื่อให้สามารถ ควบคุมดูแลได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์ สามารถประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผลสำเร็จ วิเคราะห์จุดที่มีปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีในการมอบหมายคณะทำงานหรือผู้บริหาร เพื่อบริหารหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กล่าวข้างต้น ให้ยังถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดเช่นเดิม


1.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานในการทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือการ ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในแต่ละระบบ

โดยระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผู้ควบคุมอย่างชัดเจน รวมถึงมีการแบ่งแยกหน่วยงานซึ่งเอื้อต่อการสอบทานการถ่วงดุลอำนาจในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


1.4 กำหนดให้มีบุคลากรและเครื่องมือปฏิบัติงานที่มีความพร้อม สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบการผลักดันการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล การให้บริการเป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร


1.5 คณะกรรมการและผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุด คณะทำงาน หรือผู้บริหารที่ ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับผิดชอบมีการติดตามและควบคุมดูแลภาพรวมของการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริหารในต่าแหน่ง สูงสุด คณะทำงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจติดตาม ได้จากแนวโน้มของเรื่องร้องเรียน ความคืบหน้าหรือระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ผลการสำรวจความ พึงพอใจและความเห็นของลูกค้า ผลจากการตรวจสอบแบบไม่แสดงตน (mystery shopping) หรือรายงาน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (compliance report) เป็นต้น โดยผู้บริหารในต่าแหน่งสูงสุด คณะทำงาน หรือผู้บริหารที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบต้องพิจารณารายงานประเด็นที มีนัยส่าคัญต่อ คณะกรรมการ อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรายงานสรุปภาพรวมส่าหรับประเด็นที ไม่มีนัยส่าคัญให้คณะกรรมการ ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อ ใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบาย และแผนกลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่อไป


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :-

เพจ : HR Training Online


#Training #hr #ฝึกอบรม #Organization #ที่ปรึกษา #Consultant #recruit #Performance #People #KPI #OKR #กฎหมายแรงงาน #กฎหมาย #บริหารงานบุคคล #Performance #HRD #HRM #HRConsultantAndTraining #HRTrainingOnline #wwwhrconsultanttraining #HRTraining #ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน #HumanResources #วัฒนธรรมองค์กร #มาตรฐานสำหรับวัฒนธรรมองค์กร

Comments


bottom of page