4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

CAREER PATH DEVELOPMENT การพัฒนาสายอาชีพ

อัปเดตเมื่อ 17 ม.ค.

ทำไมองค์กรจะต้องมีการพัฒนาสายอาชีพ แล้วการจัดทำ Career Path Development มีประโยชน์อย่างไรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น การพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในองค์กร รวมไปถึงระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) ที่จะใช้สำหรับการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่สูงขึ้น การได้รับการปรับระดับ การย้ายงาน หรือการสร้างการรับรู้แก่พนักงานว่าจะได้รับการดูแลในเรื่องของหน้าที่งานได้ดีขึ้นต่อไป


การที่องค์กรจะประสบความได้นั้น ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะของพนักงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร เพราจะทำให้พนักงานทุ่มเทในการทำงาน สร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร โดยการแรงจูงใจพนักงานนั้นสามารทำได้ทั้งแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และมุ่งที่การสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่พนักงาน เพราะความก้าวหน้าในอาชีพหมายถึง ตำแหน่ง เงินเดือน และสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ


การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งพนักงานและองค์กรด้วย การบริหารและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพภายในองค์กรนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน พนักงานจะมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความเอาใจใส่ เกิดแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น แผนการเติบโตหรือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร การพัฒนาพนักงานจึงควรทำควบคู่ไปกับการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความจงรักภักดี และใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีทำงานอย่างเต็มทักษะความสามารถเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร


รายละเอียดหลักสูตร

1. การกำหนดเป้าหมาย การเขียนแผนในการทำงาน และความก้าวหน้าในอาชีพ

2. ประเมินจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา

3. ทักษะการวางแผนงานและการดำเนินการตามแผน

4. ทักษะด้านการติดตามงาน

5. ทักษะความเป็นผู้นำในการพัฒนาและการสร้างแรงจูงใจ

6. ทักษะความรู้เฉพาะทางที่สำคัญในแต่ละตำแหน่งงาน

7. การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

สิ่งที่คุณได้รับ 1. ตัวอย่าง Career Path

2. ตัวอย่าง Training Road Map

3. ตัวอย่าง Training Needs

4. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม เทคโนโลยีที่ช่วยในการปฏิบัติงาน

5. ประกาศนียบัตร


CAREER PATH DEVELOPMENT 2023 “หลักสูตรเจาะลึกเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสายอาชีพ”

.

ลงทะเบียน🔽

.

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 🔽

.

ติดต่อเรา 🔽

.

สนใจสาระความรู้สามารถติดตามได้ที่ 🔽

.

#HRConsultantAndTraining #HR #บริหารทรัพยากรบุคคล #กฎหมายแรงงาน #PDPAforHR #PeopleSuccess #ก้าวสู่ความสำเร็จเรื่องคน #Training #CareerPathDevelopment #สรรหา

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page