4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

3. PDPA for DPO / SMEs 2 days - Public, Online Zoom

อัปเดตเมื่อ 8 ม.ค. 2566คลิกเพื่อลงทะเบียน ลิงค์ลงทะเบียน

 

หลักสูตร Public - Hotel

หลักสูตร Online ZOOMรอบอบรม Public Online Zoom

ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 16 วันที่ 7-8 มีนาคม 2566

(โปรดจองและชำระเงินล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรอบการอบรมกรณีมีการจองแบบ In-House Training สำหรับผู้ที่จองและชำระเงินก่อน)

.

★ เนื้อหาหลักสูตร

* สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* สิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

* โครงสร้างของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ

* นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

* ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดเก็บและ Work Flow การไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

* การขอความยินยอม และฐานกฎหมาย ฐานสัญญา

* มาตรการสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

* การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

* การรับมือกับการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

* โทษทางแพ่ง โทษทางอาญา โทษทางปกครอง (โทษและบทลงโทษกรณีพนักงานฝ่าฝืน)

* การวิเคราะห์กรณีศึกษา

.

★ สิ่งที่คุณได้รับ

1. นโยบาย การเก็บ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ลูกค้า คู่ค้า ลูกจ้าง บุคคลทั่วไป

2. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

3. บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ROPA

4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ส่วนเพิ่มเติมตาม พรบ)

5. CONSENT FORM (ข้อความที่จะต้องเพิ่มในใบสมัครงาน)

6. สัญญาจ้างแรงงาน (ข้อความที่จะต้องเพิ่มในสัญญา)

7. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8. หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

9. ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม

10. ให้คำปรึกษา 15 วัน

11. UPDATE กฎหมายและความรู้ในเพจ และเพจกลุ่มปิด

12. ฟรี POWERPOINT สำหรับอบรมพนักงาน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

13. คู่มือ นโยบาย แบบฟอร์ม รวม 20 ชุดเอกสาร

.

★ ราคาพิเศษ Pro-Covic Training Online ราคาพิเศษเหลือเพียง 20,000 บาท/ท่าน จากราคาเต็ม 37,000 บาท (อบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปติดต่อ Line : @pdpa.training )

.

★ สนใจติดต่อได้ที่ Line : https://lin.ee/O6uWWXq (@pdpa.training)

.

★ ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.gle/iqV3wWE9Adgnqzbs5

.#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPATraining #PDPAPublicTraining #ROPA #PDPAทำอย่างไร #ConsentFormโพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Komentarze


bottom of page