4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

2.ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

อัปเดตเมื่อ 4 พ.ค. 2566มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้


1. วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด

4. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา

6. วินัยและโทษทางวินัย

7. การร้องทุกข์

8. การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ


ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้างหรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก


ขอบคุณค่ะ

Wimolmas S.


💥💥💥การเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและสัญญาจ้างที่ครอบคลุมและต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงานเพื่อใช้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ใช้บังคับลูกจ้างได้💥💥💥

🎖สนใจบริการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน🎖

หรือบริการ update กฎหมายสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพจ : HR Consultant and Training

ติดต่อเรา Line : @hr.training.onlineดู 290 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page