4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

สิ่งที่ทุกคนพึงรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีสาระสำคัญ 3 ประการ

อัปเดตเมื่อ 23 มิ.ย. 2565PDPA หรือ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายฉบับใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะครอบคลุมถึงข้อมูลทั้งทางด้านออนไลน์ (ดิจิตอล) และออฟไลน์ (เอกสาร ภาพถ่าย) และครอบคลุมทุกกิจกรรม เช่นการควบคุม การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ การทำลาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของประชาชนทั่วไป ผู้บริโภค ลูกค้า นิติบุคคล หรือธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลของพนักงาน จะต้องมีการขออนุญาต ระบุวัตถุประสงค์และใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์ มีระยะเวลาในการจัดเก็บ ทำลาย


หลัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีสาระสำคัญ 3 ประการดังนี้

  1. เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อนุญาตให้ผู้เก็บรวบรวม ผู้ใช้เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปกระทำในวัตถุประสงค์อื่น หรือนำไปให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างอื่นได้

  2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง รักษาข้อมูลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอม จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง รักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ การใช้ และการทำลาย เป็นความลับไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่น

  3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ และมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้


มาติดตามความสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสนใจหลักสูตรฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่เพจ :


สนใจหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน คลิก🔻

.

สนใจหลักสูตรทำระบบ คลิก🔻

.

สนใจหลักสูตร PDPA for HR คลิก🔻

.

สนใจหลักสูตร PDPA for IT คลิก🔻

.

ติดต่อเรา

Line@ : https://lin.ee/ZvXLMFE (@hr.training.online)

.

#พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA #PDPAforHR #Training #ฝึกอบรม #TrainingOnline #PDPATraining #ConsentForm #PDPAคืออะไร #PDPAสรุป #PDPAพรบ #PDPAย่อมาจาก #กฎหมายPDPA #PDPAบังคับใช้ #Consentคือ #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2565 #กฎหมาย #ROPA

Commenti


bottom of page