4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

START to PDPA 6 Steps (6 ขั้นตอนการเริ่มทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

อัปเดตเมื่อ 7 ส.ค. 2565


องค์กรจะต้องให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) องค์กรจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า พนักงานและสมาชิกผู้ใช้งาน (Users) ทุกท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว จะต้องอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้ ในการวางนโยบายข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล 6 ขั้นตอนการเริ่มทำตาทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เรียนรู้และทำความเข้าใจ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  2. กำหนดนโยบายขององค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพิ่มเติมตามประเภทธุรกิจหรือบริการ

  3. กำหนดรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องใช้ตามความจำเป็น ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล

  4. กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ให้สอดคล้องกับข้อมูลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่องค์กรต้องทราบและต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

  6. ฝึกอบรมเผยแพร่ให้พนักงานภายในองค์กรทราบ สุดท้ายที่สำคัญคือจะต้องมีหลักฐานการยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร


ขอบคุณค่ะ

Wimolmas S.


สนใจวางแผนองค์กกร ฝึกอบรม วางระบบ PDPA for HR พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-.

สนใจหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน คลิก🔻

.

สนใจหลักสูตรทำระบบ คลิก🔻

.

สนใจหลักสูตร PDPA for HR คลิก🔻

.

สนใจหลักสูตร PDPA for IT คลิก🔻

.

ติดต่อเรา

Line@ : https://lin.ee/ZvXLMFE (@hr.training.online)

.

#พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA #PDPAforHR #Training #ฝึกอบรม #TrainingOnline #PDPATraining #ConsentForm #PDPAคืออะไร #PDPAสรุป #PDPAพรบ #PDPAย่อมาจาก #กฎหมายPDPA #PDPAบังคับใช้ #Consentคือ #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2565 #กฎหมาย #ROPA

Comments


bottom of page